Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
В целом...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
В балансе...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää