Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
요약하면, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
요약하면, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
대체로, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
대체로, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
모든 것을 고려하여, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää