Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää