Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Yleinen arvio tutkielmasta
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Löydöstesi puolueeton arviointi
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Selkeä johtopäätös
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Muilta lainatut ajatukset
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää