Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Pour résumer...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En résumé...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Globalement...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
Dans l'ensemble...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
...nous amène à la conclusion que...
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
On peut alors voir que...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tout cela indique que...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
En définitive...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää