Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Podsumowując, ...
Tóm lại...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
W podsumowaniu, ...
Tóm lại...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
W sumie...
Về tổng thể...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ogólnie...
Nhìn chung...
Yleinen arvio tutkielmasta
...prowadzi do wniosku, że...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Widzimy więc, że...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
... có thể giúp chứng tỏ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Selkeä johtopäätös
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Muilta lainatut ajatukset
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää