Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Podsumowując, ...
요약하면, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
W podsumowaniu, ...
요약하면, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
W sumie...
대체로, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ogólnie...
대체로, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...prowadzi do wniosku, że...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Widzimy więc, że...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
모든 것을 고려하여, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Selkeä johtopäätös
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Muilta lainatut ajatukset
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää