Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Podsumowując, ...
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
W podsumowaniu, ...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
W sumie...
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ogólnie...
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
...prowadzi do wniosku, że...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Widzimy więc, że...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää