Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Podsumowując, ...
Riassumendo...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
W podsumowaniu, ...
Concludendo...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
W sumie...
Complessivamente...
Yleinen arvio tutkielmasta
Ogólnie...
In generale...
Yleinen arvio tutkielmasta
...prowadzi do wniosku, że...
.... ci porta a concludere che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Widzimy więc, że...
Siamo dunque portati a credere che...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tirando le somme...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Selkeä johtopäätös
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Muilta lainatut ajatukset
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää