Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Podsumowując, ...
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
W podsumowaniu, ...
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
W sumie...
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
Ogólnie...
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
...prowadzi do wniosku, że...
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Widzimy więc, że...
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää