Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Este trabalho começou apontando...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
A prévia discussão buscou...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Resumindo, ...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Em suma, ...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Em síntese, ...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
De modo geral, ...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
...nos leva à conclusão de que...
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Pode-se ver então que...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tudo isso aponta para o fato que ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Recapitulando, ...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää