Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Este trabalho começou apontando...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
A prévia discussão buscou...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Resumindo, ...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Em suma, ...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Em síntese, ...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
De modo geral, ...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...nos leva à conclusão de que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Pode-se ver então que...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tudo isso aponta para o fato que ...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Recapitulando, ...
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää