Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Εν περιλήψει,...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Εν ολίγοις,...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Εν συντομία,...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
Σε γενικές γραμμές,...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Συνοπτικά...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää