Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Εν περιλήψει,...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Εν ολίγοις,...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Εν συντομία,...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
Σε γενικές γραμμές,...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Συνοπτικά...
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää