Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Εν περιλήψει,...
Podsumowując, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Εν ολίγοις,...
W podsumowaniu, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Εν συντομία,...
W sumie...
Yleinen arvio tutkielmasta
Σε γενικές γραμμές,...
Ogólnie...
Yleinen arvio tutkielmasta
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...prowadzi do wniosku, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Widzimy więc, że...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Συνοπτικά...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Selkeä johtopäätös
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Muilta lainatut ajatukset
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää