Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Εν περιλήψει,...
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Εν ολίγοις,...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Εν συντομία,...
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Σε γενικές γραμμές,...
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Συνοπτικά...
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää