Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
요약하면, ...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
요약하면, ...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
대체로, ...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
대체로, ...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
모든 것을 고려하여, ...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää