Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
요약하면, ...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
요약하면, ...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
대체로, ...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
대체로, ...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
모든 것을 고려하여, ...
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää