Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
Tóm lại...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
Tóm lại...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
Về tổng thể...
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
Nhìn chung...
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
... có thể giúp chứng tỏ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää