Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää