Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää