Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
总结来说,...
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
归纳一下,...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
总之,...
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
总体而言,...
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää