Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
結論として、・・・・
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
まとめると、・・・・
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
全体に目を向けると、・・・・
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
全般的に見て、・・・・
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
あらゆる点から見て、・・・・
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
したがって、・・・・という事実がある。
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää