Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Riassumendo...
Tóm lại...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Concludendo...
Tóm lại...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Complessivamente...
Về tổng thể...
Yleinen arvio tutkielmasta
In generale...
Nhìn chung...
Yleinen arvio tutkielmasta
.... ci porta a concludere che...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Siamo dunque portati a credere che...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
... có thể giúp chứng tỏ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Tirando le somme...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Selkeä johtopäätös
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Muilta lainatut ajatukset
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää