Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Samengevat ...
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Samenvattend ...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Al met al ...
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Over het geheel ...
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää