Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
En resumen,...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
En síntesis,...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
En definitiva,...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
En términos generales,...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nos lleva a la conclusión de que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Podemos evidenciar que...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Todo esto apunta a...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
En resumen...
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää