Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

We opened this paper by noting…
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
The foregoing discussion has attempted to…
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
The hypotheses were tested with data covering…
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
To sum up…
Tóm lại...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
In summary, …
Tóm lại...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
All in all…
Về tổng thể...
Yleinen arvio tutkielmasta
By and large…
Nhìn chung...
Yleinen arvio tutkielmasta
…leads us to the conclusion that…
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
The arguments given above prove that…
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
We can see then, that…
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
All of this points to the fact that…
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Understanding...can help reveal…
... có thể giúp chứng tỏ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
On balance…
Nhìn nhận một cách khách quan...
Löydöstesi puolueeton arviointi
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Selkeä johtopäätös
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Muilta lainatut ajatukset
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää