Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
ฉันยอมรับว่า...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... giống với... ở chỗ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... và... khác nhau ở chỗ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Tôi cho rằng...
ฉันจะพูดว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Tôi thấy rằng...
ดูเหมือนว่า...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Cá nhân tôi cho rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Theo quan điểm của tôi...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Tôi mang quan điểm rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Henkilökohtainen mielipide
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Tôi tin rằng... bởi vì...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
ยอมรับ...แต่...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Trái lại,...
ในทางตรงกันข้าม...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Một mặt,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Mặt khác,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Mặc dù...
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Mặc dù/Bất chấp...
ถึงแม้ว่า...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nhân tiện/Nhân thể...
โดยบังเอิญ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
นอกจากนี้...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti