Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Tende-se a concordar com...porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Percebe-se o seu propósito.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
É consenso que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Tende-se a discordar de...porque...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Discorda-se totamente de/do/da...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Opõe-se à idéia que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Em contraste com..., mostra que...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...em contraste com...é/são...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... giống với... ở chỗ...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... và... khác nhau ở chỗ...
...e...diferem em termos de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Tôi cho rằng...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Tôi thấy rằng...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Cá nhân tôi cho rằng...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
Theo quan điểm của tôi...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
Tôi mang quan điểm rằng...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Tôi tin rằng... bởi vì...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Examina-se/Analisa-se agora...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Reconhecidamente..., mas...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Reconhecidamente....Porém...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Trái lại,...
Ao contrário,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Một mặt,...
Por um lado...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Mặt khác,...
Por outro lado...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Mặc dù...
Apesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Mặc dù/Bất chấp...
A despeito de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nhân tiện/Nhân thể...
Incidentalmente...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Além disso,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti