Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., trái với/khác với..., lại (là)...
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... giống với... ở chỗ...
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... và... khác nhau ở chỗ...
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Tôi cho rằng...
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Tôi thấy rằng...
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Cá nhân tôi cho rằng...
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
Theo quan điểm của tôi...
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
Tôi mang quan điểm rằng...
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Tôi tin rằng... bởi vì...
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Trái lại,...
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Một mặt,...
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Mặt khác,...
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Mặc dù...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Mặc dù/Bất chấp...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nhân tiện/Nhân thể...
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti