Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... है.
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... giống với... ở chỗ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... và... khác nhau ở chỗ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Tôi cho rằng...
मेरा मानना है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Tôi thấy rằng...
मुझे लगता है कि...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Cá nhân tôi cho rằng...
मेरी राय है कि...
Henkilökohtainen mielipide
Theo quan điểm của tôi...
मेरे दृष्टिकोण से
Henkilökohtainen mielipide
Tôi mang quan điểm rằng...
मेरा मानना है कि
Henkilökohtainen mielipide
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Tôi tin rằng... bởi vì...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
यह सच है कि..., लेकिन...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Trái lại,...
इसके विपरीत
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Một mặt,...
एक तरफ से...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Mặt khác,...
दूसरी तरफ से
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Mặc dù...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Mặc dù/Bất chấp...
इन... के होते हुए भी...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nhân tiện/Nhân thể...
वैसे...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
इसके अतिरिक्त...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti