Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Mi tute konsentas, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Mi tute malkonsentas, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
En kontrasto al..., ...montras...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...per kontrasto kun...estas...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... giống với... ở chỗ...
...estas simila al... rilate...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... và... khác nhau ở chỗ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
La unua..., kontraste, la dua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Tôi cho rằng...
Mi dirus, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Tôi thấy rằng...
Ŝajnas al mi, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Cá nhân tôi cho rằng...
Miaopinie…
Henkilökohtainen mielipide
Theo quan điểm của tôi...
El mia vidpunkto...
Henkilökohtainen mielipide
Tôi mang quan điểm rằng...
Mi estas de la opinio, ke...
Henkilökohtainen mielipide
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Tôi tin rằng... bởi vì...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Certe..., sed...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Koncedita, ..., tamen...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Trái lại,...
Kontraŭe, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Một mặt,...
Unuflanke...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Mặt khác,...
Aliflanke…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Mặc dù...
Malgraŭ…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Mặc dù/Bất chấp...
Malgraŭ la fakto ke...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Science/Historie parolanta...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Nhân tiện/Nhân thể...
Parenteze...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Krome...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti