Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jeg er stærkt uenig i at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I modsætning til..., ...viser...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... na rozdíl od... je/jsou...
...i modsætning til... er...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...er lig... i forbindelse med
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... a... se liší, pokud jde o...
...og... er forskellige med hensyn til...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
První... na rozdíl od druhého...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Řekla bych, že...
Jeg ville sige at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Zdá se mi, že...
For mig virker det som om at...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Podle mého názoru...
Efter min mening...
Henkilökohtainen mielipide
Z mého pohledu...
Fra mit synspunkt...
Henkilökohtainen mielipide
Jsem toho názoru, že...
Jeg er af den mening at...
Henkilökohtainen mielipide
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det er min opfattelse at... fordi...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Nelze popřít, že..., ale ...
Indrømmet..., men...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., nicméně...
Selvom, ikke desto mindre...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Naopak/Naproti očekávání...
Derimod,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Na jedné straně...
På den ene side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Na druhé straně...
På den anden side...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Navzdory...
På trods af...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Navzdory tomu, že...
Til trods for det faktum at...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vědecky/Historicky vzato...
Videnskabeligt/historisk set...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Mimochodem...
I øvrigt...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Endvidere...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti