Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... na rozdíl od... je/jsou...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... a... se liší, pokud jde o...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
První... na rozdíl od druhého...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Řekla bych, že...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Zdá se mi, že...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Podle mého názoru...
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
Z mého pohledu...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Jsem toho názoru, že...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Nelze popřít, že..., ale ...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., nicméně...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Naopak/Naproti očekávání...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Na jedné straně...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Na druhé straně...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Navzdory...
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Navzdory tomu, že...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vědecky/Historicky vzato...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Mimochodem...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti