Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jag håller helt med om att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... na rozdíl od... je/jsou...
... till skillnad från ... är...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... liknar ... när det gäller ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... a... se liší, pokud jde o...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
První... na rozdíl od druhého...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Řekla bych, že...
Jag skulle säga att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Zdá se mi, že...
För mig verkar det som att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Podle mého názoru...
Enligt min åsikt ...
Henkilökohtainen mielipide
Z mého pohledu...
Från min synpunkt sett ...
Henkilökohtainen mielipide
Jsem toho názoru, že...
Jag är av den uppfattningen att ...
Henkilökohtainen mielipide
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Nelze popřít, že..., ale ...
Visserligen ... men ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., nicméně...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Naopak/Naproti očekávání...
Tvärtom ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Na jedné straně...
Å ena sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Na druhé straně...
Å andra sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Navzdory...
Trots ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Navzdory tomu, že...
Trots att ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vědecky/Historicky vzato...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Mimochodem...
För övrigt/Förresten ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Dessutom ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti