Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Mi tute konsentas, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Mi tute malkonsentas, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En kontrasto al..., ...montras...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... na rozdíl od... je/jsou...
...per kontrasto kun...estas...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...estas simila al... rilate...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... a... se liší, pokud jde o...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
První... na rozdíl od druhého...
La unua..., kontraste, la dua...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Řekla bych, že...
Mi dirus, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Zdá se mi, že...
Ŝajnas al mi, ke...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Podle mého názoru...
Miaopinie…
Henkilökohtainen mielipide
Z mého pohledu...
El mia vidpunkto...
Henkilökohtainen mielipide
Jsem toho názoru, že...
Mi estas de la opinio, ke...
Henkilökohtainen mielipide
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Nelze popřít, že..., ale ...
Certe..., sed...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., nicméně...
Koncedita, ..., tamen...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Naopak/Naproti očekávání...
Kontraŭe, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Na jedné straně...
Unuflanke...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Na druhé straně...
Aliflanke…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Navzdory...
Malgraŭ…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Navzdory tomu, že...
Malgraŭ la fakto ke...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vědecky/Historicky vzato...
Science/Historie parolanta...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Mimochodem...
Parenteze...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Krome...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti