Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
En términos generales, coincido con X porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Comprendo su planteamiento...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Coincido totalmente en que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Respaldo completamente la idea de que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Difiero completamente en relación a...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En contraste con..., ... muestra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... na rozdíl od... je/jsou...
... en contraste con... es/son...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... es similar a... en lo referente a...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... a... se liší, pokud jde o...
... y... difieren en relación a...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
První... na rozdíl od druhého...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Řekla bych, že...
Podría decir que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Zdá se mi, že...
A mi parecer...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Podle mého názoru...
En mi opinión...
Henkilökohtainen mielipide
Z mého pohledu...
Desde mi punto de vista...
Henkilökohtainen mielipide
Jsem toho názoru, že...
Soy de la opinión de que...
Henkilökohtainen mielipide
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Podle mého přesvědčení je..., protože...
A mi parecer... debido a que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Nelze popřít, že..., ale ...
Es cierto que..., pero...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Naopak/Naproti očekávání...
Por el contrario,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Na jedné straně...
Por una parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Na druhé straně...
Por otra parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Navzdory...
A pesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Navzdory tomu, že...
A pesar de que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Vědecky/Historicky vzato...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Mimochodem...
Cabe acotar...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Además,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti