Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
ฉันยอมรับว่า...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... giống với... ở chỗ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

ฉันจะพูดว่า...
Tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ดูเหมือนว่า...
Tôi thấy rằng...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
ในความคิดเห็นของฉัน...
Cá nhân tôi cho rằng...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Theo quan điểm của tôi...
Henkilökohtainen mielipide
ในความคิดเห็นของฉัน...
Tôi mang quan điểm rằng...
Henkilökohtainen mielipide
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
ยอมรับ...แต่...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
ในทางตรงกันข้าม...
Trái lại,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
ในอีกด้านหนึ่ง...
Một mặt,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
ในอีกด้านหนึ่ง...
Mặt khác,...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
ถึงแม้ว่า...
Mặc dù...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
ถึงแม้ว่า...
Mặc dù/Bất chấp...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
โดยบังเอิญ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
นอกจากนี้...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti