Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jeg er fuldstændig enig i det...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jeg er stærkt uenig i at...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I modsætning til..., ...viser...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...i modsætning til... er...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...er lig... i forbindelse med
... muistuttaa ... suhteessa...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...og... er forskellige med hensyn til...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den første..., i modsætning til, den anden...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jeg ville sige at...
Voisin sanoa, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
For mig virker det som om at...
Vaikuttaa siltä, että...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Efter min mening...
Mielestäni...
Henkilökohtainen mielipide
Fra mit synspunkt...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg er af den mening at...
Olen sitä mieltä, että...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det er min opfattelse at... fordi...
Uskon, että..., sillä...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Indrømmet..., men...
Kieltämättä..., mutta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Er det sandt at..., men faktum er at...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Selvom, ikke desto mindre...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Derimod,...
Päinvastoin...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
På den ene side...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
På den anden side...
Toisaalta...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
På trods af...
Huolimatta...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Til trods for det faktum at...
Huolimatta siitä, että...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Videnskabeligt/historisk set...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
I øvrigt...
Ohimennen...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Endvidere...
Lisäksi...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti