Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jeg er fuldstændig enig i det...
Jag håller helt med om att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jeg er stærkt uenig i at...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I modsætning til..., ...viser...
I motsats till ..., ... visar ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...i modsætning til... er...
... till skillnad från ... är...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...er lig... i forbindelse med
... liknar ... när det gäller ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...og... er forskellige med hensyn til...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den første..., i modsætning til, den anden...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jeg ville sige at...
Jag skulle säga att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
For mig virker det som om at...
För mig verkar det som att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Efter min mening...
Enligt min åsikt ...
Henkilökohtainen mielipide
Fra mit synspunkt...
Från min synpunkt sett ...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg er af den mening at...
Jag är av den uppfattningen att ...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det er min opfattelse at... fordi...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Indrømmet..., men...
Visserligen ... men ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Er det sandt at..., men faktum er at...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Selvom, ikke desto mindre...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Derimod,...
Tvärtom ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
På den ene side...
Å ena sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
På den anden side...
Å andra sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
På trods af...
Trots ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Til trods for det faktum at...
Trots att ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Videnskabeligt/historisk set...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
I øvrigt...
För övrigt/Förresten ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Endvidere...
Dessutom ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti