Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
一般来说,我同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
人们较倾向于同意...,因为...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jeg kan se hans/hendes pointe.
我能理解他/她的观点。
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jeg er fuldstændig enig i det...
我完全同意...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
我完全赞同...的观点。
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
人们较倾向于不同意...,因为...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jeg er stærkt uenig i at...
我强烈不同意...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
我坚决反对...的观点
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
就...方面,...和...相似/不同
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I modsætning til..., ...viser...
和...比,...表明...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...i modsætning til... er...
对比...,...是...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...er lig... i forbindelse med
在...方面,...和...是相似的
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...og... er forskellige med hensyn til...
在...方面,...和...不同
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den første..., i modsætning til, den anden...
第一...,与此对比,第二...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
...和...的一个不同点是...,而...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jeg ville sige at...
我想说的是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
For mig virker det som om at...
对我来说,它像是...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Efter min mening...
在我看来...
Henkilökohtainen mielipide
Fra mit synspunkt...
我认为...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg er af den mening at...
我的观点是...
Henkilökohtainen mielipide
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det er min opfattelse at... fordi...
我相信...,因为...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
现在让我们分析/转到/研究...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Indrømmet..., men...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Er det sandt at..., men faktum er at...
...是对的,但是事实上...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Selvom, ikke desto mindre...
诚然...,但是...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Derimod,...
相反...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
På den ene side...
一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
På den anden side...
另一方面...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
På trods af...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Til trods for det faktum at...
尽管...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Videnskabeligt/historisk set...
从科学/历史角度讲...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
I øvrigt...
附带说一句...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Endvidere...
此外...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti