Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Jeg kan se hans/hendes pointe.
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Jeg er fuldstændig enig i det...
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Jeg er stærkt uenig i at...
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
I modsætning til..., ...viser...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...i modsætning til... er...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
...er lig... i forbindelse med
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
...og... er forskellige med hensyn til...
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Den første..., i modsætning til, den anden...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Jeg ville sige at...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
For mig virker det som om at...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Efter min mening...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
Fra mit synspunkt...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
Jeg er af den mening at...
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Det er min opfattelse at... fordi...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Indrømmet..., men...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Er det sandt at..., men faktum er at...
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Selvom, ikke desto mindre...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Derimod,...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
På den ene side...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
På den anden side...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
På trods af...
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Til trods for det faktum at...
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Videnskabeligt/historisk set...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
I øvrigt...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Endvidere...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti