Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Согласие
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Я полностью согласен, что...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Я совершенно не соголасен с...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
И наоборот, ... показывает...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
В отличие от...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... и ... различаются в понимании ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Первое...., второе, напротив, ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Я бы предположил, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
Мне кажется, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
Я считаю, что...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
По моему мнению...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Я придерживаюсь мнения, что...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Я полагаю, что...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Нельзя не заметить, что ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Согласен.., но...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Согласен,... , и тем неменее
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Напротив,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
С одной стороны
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
С другой стороны...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
Несмотря на
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
Хотя...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Говоря научным языком...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
Между прочим...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Более того...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti