Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Jag håller helt med om att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
I motsats till ..., ... visar ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
... till skillnad från ... är...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
... liknar ... när det gäller ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Jag skulle säga att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
För mig verkar det som att ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
Enligt min åsikt ...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Från min synpunkt sett ...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Jag är av den uppfattningen att ...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Visserligen ... men ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Tvärtom ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
Å ena sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
Å andra sidan ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
Trots ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
Trots att ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
För övrigt/Förresten ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Dessutom ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti