Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Je comprends son point de vue.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Je suis entièrement d'accord que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
En opposition avec..., ...montre...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
..., par contraste avec..., est/sont...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...et... diffèrent en termes de...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Le premier..., a contrario, le second...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Je dirais que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
Il me semble que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
À mon sens...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Selon mon point de vue...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Je suis d'opinion que...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
De l'avis général..., mais...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Il va de soi que..., cependant...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Au contraire, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
D'un coté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
D'un autre côté...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
En dépit de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
En dépit du fait que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
À propos de...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
En outre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti