Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
W pełni się zgadzam z...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
....i...rożnią się pod względem...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Powiedziałbym, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
Wydaje mi się, że...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
Moim zdaniem...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Z mojego punktu widzenia...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Jestem zdania, że...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Wprawdzie..., ale...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Przeciwnie, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
Z jednej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
Z drugiej strony...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
Pomimo/Wbrew...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
Pomimo faktu, że...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
Nawiasem mówiąc, ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Ponadto...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti