Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Si può comprendere il punto di vista di...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
A differenza di..., ... mostra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
In contrasto con..., .... è...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... e... differiscono in termini di...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Si potrebbe dunque affermare che...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
Secondo il mio punto di vista...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Da una prospettiva prettamente personale...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Sono dell'idea che...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Spostando l'attenzione verso...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Al contrario...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
Da un lato...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
Dall'altro...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
A dispetto di...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
Nonostante si ritenga che...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientificamente/Storicamente...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
A tal proposito...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Inoltre...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti