Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Ik zou zeggen dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
Het lijkt mij dat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
Naar mijn mening ...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Vanuit mijn standpunt ...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Ik ben van mening dat ...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Toegegeven ..., maar ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Integendeel, ...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
Enerzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
Anderzijds ...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
Ondanks ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
Ondanks het feit dat ...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
Bijkomend ...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Bovendien ...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti