Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
En términos generales, coincido con X porque...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Comprendo su planteamiento...
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Coincido totalmente en que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Respaldo completamente la idea de que...
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Difiero completamente en relación a...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
En contraste con..., ... muestra...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
... en contraste con... es/son...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
... es similar a... en lo referente a...
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... y... difieren en relación a...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
Podría decir que...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
A mi parecer...
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
En mi opinión...
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
Desde mi punto de vista...
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
Soy de la opinión de que...
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
A mi parecer... debido a que...
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Es cierto que..., pero...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
Por el contrario,...
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
Por una parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
Por otra parte...
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
A pesar de...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
A pesar de que...
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
Cabe acotar...
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Además,...
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti