Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Broadly speaking, I agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
One is very much inclined to agree with… because…
Samaa mieltä jostakin näkökulmasta
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
I can see his/her point.
Käytetään, kun mielestäsi toisen näkökanta on pätevä, mutta et ole täysin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
I entirely agree that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Täysi yksimielisyys jonkun toisen henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
One is very much inclined to disagree with… because…
Yleisesti eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Kun ymmärrät jonkun henkilön näkökannan, mutta et ole ollenkaan samaa mieltä
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
I strongly disagree that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
I am firmly opposed to the idea that…
Kun olet täysin eri mieltä jonkun henkilön näkökannan kanssa

Tekstiosa - Vertailu

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
…and…are similar/different as regards to…
Epämuodollinen tapa tuoda esille samankaltaisuudet tai yhteneväisyydet kahden asian välillä
Verrattuna ..., ... näyttää...
In contrast to…, …shows…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Päinvastoin kuin ..., ... on...
…by contrast with… is/are…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
... muistuttaa ... suhteessa...
…is similar to… in respect of…
Kun halutaan korostaa samankaltaisuutta asioiden välillä
... ja ... eroavat ... perusteilta...
…and… differ in terms of...
Kun halutaan korostaa ja selittää eroavaisuutta asioiden välillä
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
The first…, by contrast, the second…
Kun halutaan korostaa eroavaisuuksia asioiden välillä
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Kun halutaan esittää tiettyjä samanlaisuuksia tai vertailuja asioiden välillä
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
One difference between… and… is that…, whereas…
Kun halutaan korostaa kahden asian välistä eroavaisuutta, tai aloittaa pidempi lista eroavaisuuksien listaamisesta

Tekstiosa - Mielipiteet

Voisin sanoa, että...
I would say that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Vaikuttaa siltä, että...
It seems to me that…
Henkilökohtainen mielipide, josta et ole täysin varma
Mielestäni...
In my opinion…
Henkilökohtainen mielipide
Omalta näkökantiltani katsoen...
From my point of view…
Henkilökohtainen mielipide
Olen sitä mieltä, että...
I am of the opinion that…
Henkilökohtainen mielipide
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Kun halutaan listata monta syytä johonkin
Uskon, että..., sillä...
It is my belief that… because…
Henkilökohtainen mielipide, josta olet varma, ja perustelu kyseiselle mielipiteelle

Tekstiosa - Yhdistävät elementit

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Let us now analyze/turn to/examine…
Aiheenvaihto uudessa kappaleessa
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Aiheenvaihto ja uusi kappale
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Tärkeän tiedon lisääminen jo kehittyneeseen väitteeseen
Kieltämättä..., mutta...
Admittedly…, but…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
It is true that…, yet the fact remains that…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Granted, …, nevertheless…
Kun halutaan myöntää vasta-argumentti, mutta halutaan vielä kehittää analyysiä pidemmälle itse
Päinvastoin...
On the contrary, …
Kun halutaan korjata yleinen uskomus sen jälkeen, kun uskomus on esitetty
Toisaalta...
On the one hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli
Toisaalta...
On the other hand…
Kun esitellään väitteen toinen puoli. Aina "toisaalta"-sanan jälkeen
Huolimatta...
In spite of…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Huolimatta siitä, että...
Despite the fact that…
Väitteen esittäminen, joka on tietyn aineiston tai uskomuksen vastainen
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientifically/Historically speaking…
Kun viitataan tieteeseen tai historiallisiin tapahtumiin
Ohimennen...
Incidentally…
Kun esitellään ylimääräinen seikka joka saataa tukea analyysia
Lisäksi...
Furthermore…
Kun kehitetään jotakin asiaa pitkälle analyyttisesti